Jít na hlavní stránku
Bubovice Info | Zajímavosti v okolí | Jak k nám | Odstřely v lomech

Zajímavosti v okolí

V okolí našeho letiště se nachází několik přírodních a kulturních památek, které stojí za to si prohlédnout jak ze země tak z ptačí perspektivy. Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás.

Město Beroun

Královské město Beroun

Královské město Beroun ležící na soutoku řek Berounky a Litavky vyniká nejen svými historickými památkami, nýbrž i svým překrásným okolím. Je východiskem do dvou chráněných krajinných oblastí - Českého krasu a Křivoklátska.

Lomy Amerika

Lomy Amerika

Jedná se o soustavu dnes již opuštěných jámových vápencových lomů (o hloubce až 60 m). Celá lokalita se nachází kousek od obce Mořina. Základním orientačním bodem v lokalitě Amerika je činná vápenka Mořina. V oblasti na východ od vápenky se nacházejí hlavní lákadla lokality, lom Velká Amerika a Mexiko. Oblast západně od vápenky začíná Azurovým jezerem (toho času odkaliště a smetiště pro vápenku), pokračuje Zasypaným lomem a Střelnicí až do blízkého lesa, kde se ukrývají poklady jako Malá Amerika, Liščí lom, Želva, Modlitebna, Podkova, Jižní kříž, Pusťák, Šamoťák, Červený a Černý lom, Supí lom, Soví ráj, lom Kamensko a Malé Kamensko, to vše propojené soustavou štol.

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou je jednou z nejmalebnějších obcí Národní přírodní rezervace Český kras. Svoji historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil první český křesťanský poustevník Ivan. Úcta k Ivanovi se šířila do dalekého okolí a význam tohoto místa vzrůstal. R. 1661 zde byl na místě starého kostela vystavěn nový, velký barokní kostel sv. Jana Křtitele, jehož projekt vypracoval italský stavitel Carlo Lurago. Vedle památek na poustevníka je zde také krypta a staré náhrobní kameny opatů kláštera. V části jeskyně je zachována přirozená travertinová jeskyně, zdobená původní krápníkovou výzdobou.

Solvayovy lomy

Solvayovy lomy

Místní skanzen tvoří několik objektů - bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple. Nedílnou součástí je i trvalá expozice Historie těžby a dopravy vápence v Českém krasu, umístěná v budově bývalých kanceláří a skladů. Představuje se tu sbírka, vztahující se k těžbě jak lomové, tak i důlní. Kromě drobných exponátů jako lampy nebo sbíječky jsou v krytých prostorách umístěny i ukázky vozíků a příslušenství lanové dráhy a část vozů lomové úzkokolejné železnice.

Karlštejn

Karlštejn

Vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov.

Golfové hřiště Karlštejn

Od nejníže položených provozních částí Předhradí, Studniční věže a Purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí monumentální, 60m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.

Golfový areál v Karlštejně leží na břehu řeky Berounky.

Srbsko

Obec Srbsko se rozkládá na obou březích řeky Berounky v kotlině, kterou tvoří vápencové skály. Asi 1 km nad Srbskem se do řeky vlévá potok Kačák. Přímo v obci se do Berounky vlévá Bubovický potok, který tvoří na úpatí vrchu Doutnáče krásné vodopády. Z druhé strany se do řeky vlévá Kodský potok, který protéká divokou roklí, kde se nachází trampská osada Údolí děsu a dále potok v Císařské rokli, který zde vytváří nádherná travertinová jezírka.

V okolí Srbska se ve vápencových vrstvách nachází velké množství jeskyní. Největší z nich je Barrandova jeskyně (120m dlouhá a 45m hluboká), jiné se nacházejí na Šanovém Koutě, na Chlumu atd. Tyto jeskyně byly hojně využívány člověkem již od starší doby kamenné.

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně se nacházejí v CHKO Český kras uvnitř návrší zvaného Zlatý kůň u obce Koněprusy nedaleko Berouna. Objeveny byly v roce 1950 při těžbě vápence v Houbově lomu na jižním svahu Zlatého koně.

Křivoklát

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. stol. Za panování Přemysla Otakara II. Vznikl rozsáhlý, velkolepý královská hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovna a obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, věž Huderka s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, to vše je hrad Křivoklát, národní kulturní památka.